V petek, 17. marca, je v gostilni Cetin na Mostecu potekala 68. redna letna skupščina Gasilske zveze (GZ) Brežice,

na kateri se je 64 delegatov iz 32 prostovoljnih gasilskih društev v občini seznanilo z različnimi poročili o delovanju zveze v preteklem letu in izvolilo funkcionarje za mandatno obdobje 2023-2028. Brežiško gasilsko zvezo bo v novem mandatu vodil novi predsednik Benjamin Kodrič iz matičnega društva PGD Skopice. Kot je dejal, si želi nadaljevati dobro sodelovanje tako znotraj gasilske zveze kot z lokalno skupnostjo, ter da bo v tem mandatu gasilska zveza namenila večjo pozornost tako mladim kot veteranom.

 

Aktualnemu poveljniku GZ Darku Leskovcu so delegati ponovno zaupali mandat za poveljnika GZ. Ob tem je dejal, da novi mandat prinaša veliki izzivi med katerimi je zagotovo največji priprava in uskladitev dolgoročnega načrta opremljanja z osebno zaščitno opremo, gasilsko opreme in  tehniko  ter z gasilskimi vozili za naslednjih 25 let. To bo poseben izziv za usklajevanja zaradi rasti cen. Poveljnik je poudaril, da mora v občini nemoteno delovati javna gasilska službe, gasilske enote so kategorizirane na osnovi meril Gasilske zveze Slovenije (GZS) in morajo biti tudi opremljene v skladu z merili. »Vse ostale naloge so že utečene in verjamem, da bomo te naloge, ki so v prid občanom, delali z odliko in vse naloge tudi uspešno zaključili uspešno zaključili,« je še dodal poveljnik.

 

Svoj mandat vodenja brežiške gasilske zveze je zaključil dosedanji predsednik Herman Premelč.  V zahvalo in priznanje za uspešno delo je na predlog gasilske zveze prejel gasilsko odlikovanje 2. stopnje. V svojem nagovoru se je zahvalil za sodelovanje in svojemu nasledniku zaželel uspešno vodenje gasilske zveze.

 

Poudarki iz operativnega poročila

 

Delovno predsedstvo skupščine je pod vodstvom Jožeta Savnika vodilo skupščino po točkah dnevnega reda, katerega večji del so bila različna poročila – poročilo o delovanju članic, komisije za mladino, komisije delo veteranov, nato še operativno poročilo, finančno poročilo, poročilo o delu nadzornega odbora, poročilo verifikacijske komisije in operativno poročilo. Tega je predstavil poveljnik GZ Brežice.

V GZ Brežice je vključenih 31 prostovoljnih gasilskih društev in eno industrijsko društvo v devetih sektorjih, v sklopu katerih deluje 523 operativnih gasilcev in 60 rezervnih operativcev. V letu 2022 so opravili 92 intervencij in pomagali pri gašenju požarov na Krasu – v treh izmenah je sodelovalo 111 brežiških gasilcev s 32 vozili, je dejal poveljnik Darko Leskovec.

 

Organizirano in izvedeno je bilo občinsko tekmovanje v Brežicah na katerem je nastopilo 13 tekmovalnih enot. Najboljše uvrščene tekmovalne enote so se uvrstile na regijsko tekmovanje v Krškem.  Na državno tekmovanje se je uvrstila tekmovalna enota članov B PGD Spodnja Pohanca.

Štab operative je pripravil in izvedel vajo gasilskih enot GZ Brežice »Brežice 2022«, ki je potekala na sedmih lokacijah - skupno je na vaji sodelovalo 29 gasilskih enot in 296 gasilcev.

Izvedeni so bili vsi postopki in usklajevanja izdelave kartografije občine Brežice za potrebe vodenja intervencij požarov v naravnem okolju in drugih nesreč za nivo GZ Brežice, sektorje in PGD. Kartografija bo v prvi polovici leta 2023 na voljo v tiskani in elektronski obliki vsem udeležencem zaščite in reševanja Občine Brežice.

 

Izvolili tudi delegate za kongres in plenum Gasilske zveze Slovenije

 

Na skupščini so delegati izvolili tri stalne delegate, ki bodo sodelovali na Kongresu Gasilske zveze Slovenije (GZS) in ki bodo opravljali tudi funkcijo stalnih delegatov na Plenumu. To so predsednik GZ Benjamin Kodrič, poveljnik GZ Darko Leskovec in tajnik GZ Kristijan Simončič. Nadomestne delegate bo določil upravni odbor GZ s sklepom na svoji redni seji.

 

Načrti za naprej

 

Finančni in delovni plan temeljita na  sklenjeni pogodbi   o opravljanju  javne gasilske službe  med  Občino Brežice in izvajalci  javne gasilske službe (GZ, PGD)  ter sklenjenim  aneksom št. 4 ter 5., katerih sopodpisnik je tudi GZ Brežice. Osnovo prihodkov gasilske zveze tvorijo  sredstva občinskega proračuna. Vsi skupni načrtovani odhodki GZ Brežice za leto 2023 znašajo 551.121 evrov, večinski delež predstavljajo sredstva za investicije v opremo in tehniko. Pred gasilci je dobava dveh vozil za prevoz moštva za PGD Brežice – okolica ter še iz lanskega načrta nabave vozilo za PGD Mihalovec ter priprave na razpis za dobavo in izdelavo vozila GVC-1 za PGD Velika Dolina. Povečanje sredstev načrtujejo tudi pri nabavi sredstev za zaščito dihal, nabavo cevnega materiala in ostale opreme glede na predlog Poveljstva ter zaščitno opremo za gasilce. Na  teh postavkah je predvidenih skupaj dobrih 300.000 evrov.

 

Zahvala župana

 

V svojem pozdravnem nagovoru se je župan Občine Brežice Ivan Molan najprej zahvalil gasilkam in gasilcem za njihovo pomembno in požrtvovalno delo. Dejal je, da so gasilska društva in zveza izjemnega pomena tako za zagotavljanje požarne varnosti kot tudi za delovanje občine. Prostovoljna gasilska društva so stičišča delovanja v svojih krajih. Župan se je zahvalil vsem dosedanjem funkcionarjem in poveljstvu ter  zatrdil, da bo občina še naprej sodelovala in pomagala pri sofinanciranju gasilske zveze Brežice.

Zbrane delegate na skupščini so pozdravili tudi kolegi iz sosednjih gasilskih zvez – iz obmejnih gasilskih zvez Brdovec, Zaprešič, Dobravica iz sosednje hrvaške in gasilskih zvez Šmarje pri Jelšah, Sevnica in Krško. V imenu posavskih gasilcev in Gasilske zveze Slovenije je topel pozdrav in zahvalo brežiškim gasilcem namenila predsednica GZ Krško in članica upravnega odbora GZ Slovenije Ana Nuša Somrak.

 

avtor Lavra Kreačič, Občina Brežice

Preberite več

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2023 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.