PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OBREŽJE

 

Zgodovina in opis društva

 

Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje so krajani ustanovili 10. januarja 1926 leta v takratni vaški gostilni, po domače pri Kolariču, za požarni okoliš naselij Obrežje, Jesenice, Nova vas, Ribnica, Podgračeno, Bregansko selo in Rajec. Društvo je ustanovljeno kot gasilska četa znotraj Župe Brežice. Takoj po ustanovitvi je društvo začelo zbirati finančna sredstva za nakup gasilne opreme. V ta namen je  priredilo prvo gasilsko veselico v našem kraju že leta 1926 in od takrat do danes je vrtna gasilska veselica tradicija. Z zbranimi sredstvi od veselic, prispevkov krajanov ter posojila so leta 1928 kupili prvo motorno brizgalno Konrad Rosenbauer 500 litrov na minuto z kompletom gasilnih cevi in armatur. Istega leta so kupili voz na konjsko vprego prirejen za prevoz gasilcev in motorne brizgalne z opremo. Konjsko vprego je zagotavljala družina Pangrčič z Obrežja. Na njihovem dvorišču je prav tako leta 1928 urejena prva orodjarna. Po nabavi gasilne opreme so člani takoj začeli z usposabljanjem. Plodove usposabljanja so dokazovali pri gašenju požarov ter na gasilskih tekmovanjih v Sloveniji in v sosednji Hrvaški z odličnimi rezultati, kar dokazujejo številne diplome in priznanja. Tudi med drugo svetovno vojno je društvo delovalo in izpolnjevalo svoje naloge kar je razvidno iz zapisnikov. Po drugi svetovni vojni je društvo delovalo v okviru Okrajne gasilske zveze Krško in je bilo razvrščeno kot nosilno gasilsko društvo v gasilskem sektorju Obrežje, v katerem so delovala tudi gasilska društva Velika Dolina, Cerina in Sobenja vas. Takrat so se začele sanje o izgradnji gasilskega doma. Leta 1949 je bil zgrajen prvi zidani gasilski dom, ki pa je zaradi gradnje hitre ceste Obrežje - Ljubljana moral biti porušen 1956 leta. Istočasno se je začel graditi novi gasilski dom na lokaciji, na kateri stoji tudi danes. Po ustanovitvi Občinske gasilske zveze Brežice leta 1955 se je društvo hitro razvijalo ter pridobilo veliko članov, nadaljevalo je delo kot centralna enota gasilskega sektorja Obrežje. Leta 1958 je v uporabo predan novo zgrajeni gasilski dom. Začela so se masovna strokovna usposabljanja, na katerih je sodelovalo veliko naših članov. Izkazala se je potreba za nabavo vozila ter je leta 1963 Občinska gasilska zveza Brežice predala društvu v uporabo orodno gasilsko vozilo Zastava za prevoz motorne brizgalne z opremo in devetih gasilcev. Takrat je društvo postalo mobilno, hitrejše  je prišlo na požarišče pa tudi širše na tekmovanja. Leta 1966 na proslavi 40. obletnice ustanovitve  društvo prevzame novo motorno brizgalno Zupan - Wolkswagen 800 litrov na minuto ter razvije prvi društveni prapor. Po letu 1966 se je začelo urejevanje dvorišča gasilskega doma. Zasajeno je drevesje, zgrajena je ograja, betoniran je dostop do garaže in plato pred garažo. V začetku sedemdesetih let se v društvo vključuje večje število članic in mladine. Leta 1976 društvo proslavlja 50. obletnico ustanovitve in dan gasilcev Občinske gasilske zveze Brežice z velikim svečanim mimohodom gasilcev in tehnike gasilskih društev Občinske gasilske zveze Brežice ter sosednjih Občinskih gasilskih zvez in Vatrogasnih saveza iz Republike Hrvaške. Ob tej priliki je društvo prevzelo novo kombinirano gasilsko vozilo TAM 5500DG z rezervoarjem vode 2400 litrov, 50 litrov penila in vgrajeno črpalko 1600 litrov na minuto. V dogovoru s Prostovoljnim gasilskim društvom Velika Dolina se 1978 leta iz društvenega požarnega okoliša izloči naselje Rajec in se pripoji v požarni okoliš Prostovoljnega gasilskega društva Velika Dolina. Leta 1979 je društvo z pomočjo Občinske gasilske zveze Brežice zamenjalo orodno gasilsko vozilo Zastava z novim orodnim gasilskim vozilom TAM 80 ter novo motorno brizgalno Rosenbauer 800 litrov na minuto. Poveljniško vozilo JEEP Mahindra društvo prevzame leta 1980 ob IX kongresu gasilcev Slovenije v Brežicah, ko je to vozilo vodilo svečani mimohod. Pobratenje z Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Zaprešić je obeležilo 1981. leto. V začetku osemdesetih se je pojavila potreba za razširitev gasilskega doma. Gasilski dom je dograjen, stari del je obnovljen, ob njem so zgrajeni pomožni objekti. Dom in pomožni objekti so svečano prevzeti na proslavi 60. obletnice ustanovitve društva 1986 leta. Takrat je tudi zaradi povečanja požarne obremenitve – širjenja podjetništva in obrtništva Občinska gasilska zveza Brežice sklenila povečati operativno moč gasilske enote ter predala v uporabo gasilsko vozilo s cisterno TAM  110 T10 z rezervoarjem vode 5000 litrov in vgrajeno črpalko 1600 litrov na minuto. Društvo je aktivno sodelovalo v osamosvojitvi Republike Slovenije, kajti člani društva so zaradi napada JLA izvlekli gasilno tehniko in opremo na rezervni položaj ter izvedli intervencije gašenja gorečih vozil na barikadi na Obrežju pod mostom. Vzdrževali smo tudi edino radijsko zvezo s štabom Teritorialne obrambe v Brežicah o premikih JLA na hitri cesti iz smeri Zagreba proti Republiki Sloveniji. Samostojnost Slovenije je v naš požarni okoliš prinesla velike spremembe. Zgrajena sta dva mejna prehoda in nič več ni bilo tako, kot je bilo. Del požarnega okoliša med Breganskim selom, po osamosvojitvi preimenovanim v Slovenska vas, in Žakovskim bukovjem nam je postal nedosegljiv skozi Slovenijo. Zaradi nove zakonodaje se Gasilsko društvo Obrežje preimenuje v Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje. Leta 1996 na proslavi 70. obletnice ustanovitve društvo razvije nov prapor ter prevzame novo vozilo za prevoz moštva GVM-1 Peugeot Boxer. Zaradi velike požarne obremenitve sektorja Obrežje je  prišlo do delitve sektorja tako, da je društvo ostalo centralna enota gasilskega sektorja Obrežje, v katerem deluje še Prostovoljno gasilsko društvo Velika Dolina. Pobratenje z Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hrašće je obeležilo 1999. leto. Prehod v novo tisočletje je društvo dočakalo z željo in potrebo po zamenjavi gasilnega vozila s cisterno TAM 5500DG. Leta 2002 na svečanosti Gasilska zveza Brežice društvu preda v uporabo novo sodobno gasilno vozilo s cisterno GVC-24/50 z rezervoarjem 5000 litrov vode, 150 litrov  penila, 50 litrov  bioversala, vgrajeno črpalko 2400 litrov na minuto na podvozju MAN 18-286 z veliko sodobne gasilno-reševalne opreme. Z strokovnimi usposabljanji članov gasilske enote v Izobraževalnem centru Ig pri Ljubljani kakor tudi na Gasilski zvezi Brežice gasilska enota pridobiva kvaliteten kader v svoje vrste. Zavedajoč se vse zahtevnejših nalog gasilske enote, društvo nabavi deset kompletov osebne zaščitne opreme gasilca po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. Gasilsko tekmovanje “Gasilske igre brez meja” društvo tradicionalno organizira od 2003. leta. Leta 2004 društvo prične s posodabljanjem operativnega centra in pisarne v gasilskem domu. Nabavlja se računalniška oprema. V letu 2005 društvo z lastnimi sredstvi zamenjuje dotrajalo gasilno vozilo s cisterno TAM 110 T10, za mlajše GVC-16/50 TAM 130 T10. Istega leta je dograjen gasilski dom, zamenjana strešna kritina gasilskega doma in pomožnih objektov. Ureditev dvorišča gasilskega doma,  asfaltiranje dostopnih poti in platoja pred garažami je izvedeno leta 2006 kadar smo tudi praznovali 80. obletnico ustanovitve s slavnostno sejo in proslavo dvneva gasilcev Gasilske zveze Brežice z svečanim mimohodom gasilcev in gasilne tehnike. Po letu 2006 smo pričeli z notranjo prenovo Gasilskega doma in pomožnih objektov. Pomožni objekt v katerem je bilo skladišče veseličnega inventarja smo uredili kot učilnico za izvajanje usposabljanj in sestankov z garderobo in mini kuhinjico. Uredili smo mladinski klub v pomožnem objektu do tedaj namenjenem kot šank za izvedbo veselic z katerim zdaj upravlja mladina našega društva. Prenovili smo sanitarije, uredili predprostor za sušenje osebne zaščitne opreme ter smo uredili tuše in orodjarno v prizidku Gasilskega doma. Aktivno smo delali z mladino in mladino vključevali v delo društva. Člani gasilske enote so se usposabljali na osnovnih in dopolnilnih usposabljanjih. Veliki pomen je pridan permanentnemu usposabljanju. Z osebno zaščitno opremo smo opremili vse člane gasilske enote. Leta 2010 smo se z solzo v oku poslovili od našega legendarnega poveljniškega vozila Jeep Mahindra katerega smo z pomočjo GZ Brežice zamenjali z po tipizaciji sodobno opremljenim poveljniškim vozilom PV-1 Kia Sorento. Ob prevzemu vozila smo prevzeli tudi prenovljeno garderobo in prenovljen operativno-komunikacijski center. Istega leta je na intervenciji ob poplavah prišlo do okvare motorja na vozilu GVM-1 Peugeot Boxer. Popravilo je bilo predrago zato smo se z GZ Brežice odločili nabaviti novo vozilo katerega smo prevzeli leta 2011. Novo vozilo za prevoz moštva GVM-1 Peugeot Boxer je opremljeno v skladu z tipizacijo. Nadaljevali smo z prenovo notranjosti gasilskega doma ter uredili dvorano, pomožni prostor, stopnišče in garažo. Prenovo smo zaključili z zamenjavo dotrajanih vrat na garažah z dvižnimi segmentnimi vrati. Uredili smo spominsko sobo v kateri hranimo dokumente in slike našega društva od ustanovitve ter diplome, priznanja in odlikovanja pokojnega častnega predsednika tov. Ivana Leskovca. Leta 2016 smo s svečano sejo proslavili 90. obletnico ustanovitve na kateri smo podelili in prejeli številne diplome, plakete in odlikovanja ter svečano predali namenu spominsko sobo. Takoj po svečani seji smo začeli priprave za nabavo novega gasilskega vozila GVC-16/25 katerega smo v operativno sestavo prejeli v letu 2018 s katerim smo zamenjali dotrajani GVC-16/50 znamke TAM. GVC-16/25 na podvozju znamke MAN 15-280 je sodobno gasilsko vozilo opremljeno v skladu z tipizacijo GZ Slovenije ter opremo za krajevne potrebe z 3000 l vode 200 l penila, kombinirano črpalko 3000 l/min. Nabavili smo tudi termo kamero. Nadaljevali smo z prenovo gasilskega doma ter smo zamenjali stavbno pohištvo. Prav tako smo nabavili številno opremo za osebno zaščito gasilca ter gašenje in reševanje med drugim tudi suličaste ročnike namenjene gašenju med streho in oblogami ali v notranjosti montažnih zidov. Vse skozi smo v največji meri skrbeli za članstvo našega društva zavedajoč se časa v katerem živimo in nalog katere so nam zadane.

 

Prostovoljno gasilsko društvo ob koncu 2020. leta šteje 21 članov gasilske mladine, 10 članic, 30 članov, 3 veterana in 12 podpornih članov. Gasilska enota šteje 27 članov. Za svoje požrtvovalno delo je društvo nagrajeno s številnimi diplomami, priznanji in odlikovanji. Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje je ponosno na dobro sodelovanje z Gasilsko zvezo Brežice, Občino Brežice, Upravo za zaščito in reševanje Izpostava Brežice, Prostovoljnimi gasilskimi društvi Velika Dolina, Cerina, Brežice ter Dobrovoljnimi vatrogasnimi društvi Bregana in Samobor. Ponosni smo tudi na izredno dobro sodelovanje s Krajevno skupnostjo Jesenice na Dolenjskem in Krajevno skupnostjo Velika Dolina, Društvom prijateljev mladine Dolina-Jesenice, in Društvom vinogradnikov Velika Dolina – Jesenice.

 

 

Operativa društva

 

Operativna gasilska enota PGD Obrežje je kategorizirana v 4. kategorijo teritorialnih gasilskih enot. Požarni okoliš PGD Obrežje se nahaja ob državni meji z Republiko Hrvaško, avtocesti Ljubljana - Obrežje in Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje na devetih kvadratnih kilometrih prostora. V šestih naseljih živi približno 1300 prebivalcev v 396 gospodinjstvih. Požarna obremenitev je bazirana na skladiščnih in proizvodnih resursih TPC Slovenska vas, proizvodnih resursih v ostalih naseljih, gospodinjstvih in prometu. Mejimo s požarnim okolišem PGD Velika Dolina, s katerim smo organizirani v 5. sektor GZ Brežice ter požarnim okolišem PGD Cerina. Požarni okoliš PGD Obrežje sestavlja 6 naselij med reko Savo na severu in vzhodu, rečico Breganico na jugu ter obronki Gorjancev na zahodu. To so naselja Jesenice, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Podgračeno, Ribnica in Slovenska vas.

 

Strokovna usposobljenost članov Operativne gasilske enote PGD Obrežje je sledeča: 6 pripravnikov, 5 gasilcev, 8 višjih gasilcev, 3 nižja gasilska častnika, 3 gasilski častniki in 2 višja gasilska častnika skupaj 27 članov. Specialnosti, ki so jih opravili člani Operativne gasilske enote so sledeče: 14 gasilcev ima opravljen tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata, 9 gasilcev ima opravljen tečaj za gašenje notranjih požarov modul A, 6 gasilcev ima opravljen tečaj za gašenje notranjih požarov modul B, 10 gasilcev ima opravljen tečaj za uporabnika radijskih postaj, 4 gasilci imajo opravljen tečaj za tehničnega reševalca, 4 gasilci imajo opravljen tečaj za posredovanje ob nesreči z nevarno snovjo, 3 gasilci imajo opravljen tečaj za strojnika, 2 gasilca imata opravljen tečaj za vodenje intervencij, 2 gasilca imata opravljen tečaj za delo z motorno žago, 2 gasilca imata opravljen tečaj za inštruktorja, 2 gasilca imata opravljen tečaj za mentorja mladine, po 1 gasilec ima opravljen tečaj za gašenje s helikopterjem, za gašenje gozdnih požarov in informatiko.

 

Vsi operativni gasilci v sestavi gasilske enote uporabljamo tipizirano osebno zaščitno opremo, ki jo sestavlja zaščitna obleka BAS, gasilski škornji Florijan 2, gasilka čelada MSA Gallet, gasilski pas Haberkorn, rokavice Juba in dvoslojne podkape. Za požare v naravnem okolju in tehnične intervencije uporabljamo 10 kompletov kombinezonov BAS Jaroš in čelade MSA GALLET F2 XTREM. Za odstranjevanje sršenjih in osjih gnezd uporabljamo tri namenske zaščitne kombinezone.

 

Vozila in oprema

 

Vozila v sestavi gasilske enote so skladno s kategorizacijo in merili opremljanja GZS:

  • Poveljniško vozilo PV-1 KIA SORENTO, letnik 2005, opremljeno skladno s tipizacijo GZS: 2x mobilna radijska postaja Motorola, oprema za vzpostavitev poveljniškega mesta, 2 gasilnika S6, 2 izolirna aparata Drager, termo kamera Reveal Fire PRO.
  • Vozilo za prevoz moštva GVM-1  Peugeot Boxer, letnik 2011, opremljeno skladno s tipizacijo GZS.
  • Gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25 MAN, letnik 2018, opremljeno skladno s tipizacijo GZS: 4x IDA integrirani v sedežih, izpihovalec dima, elektro agregat 7,5 kW, dvižni stolp za razsvetljavo Fireco vrtljiv v vse smeri s snemalno kamero, rezervoar za penilo 200 l z vgrajenim medmešalcem na vozilu, komplet suličastih (prebojnih) ročnikov, termo kamera Bullard T4 MAX, ročniki in armature  podjetja AWG, ostala gasilno- reševalna oprema podjetja Donges.
  • Gasilsko vozilo s cisterno GVC 24/50 MAN , letnik 2002,opremljeno skladno s tipizacijo GZS: 2x IDA na izvlečni konzoli, izpihovalec dima, elektro agregat 7,5 kW, dvižni stolp za razsvetljavo Fireco vrtljiv v vse smeri , rezervoar za penilo 200 l z vgrajenim medmešalcem na vozilu, ročniki in armature  podjetja AWG, prenosni monitor s pretokom 1600 l/min, metalec težke pene.

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OBREŽJE

 

skrajšan naziv: PGD OBREŽJE

naslov: Obrežje 32, 8261 Jesenice na Dolenjskem

leto ustanovitve: 1926

davčna številka: 23899425

matična številka: 5234247

zavezanec za DDV: ne

število članov: 70

transakcijski račun: SI56 6100 0000 9455 810

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Darko Leskovec vgč2

031 304 259

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Sandi Bratoš vgč1

031 312 485

 


 

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2024 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.