PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GLOBOKO

 

 

Zgodovina in opis društva

 

V prvi polovici 20. stoletja je imelo Globoko precej drugačno podobo kot danes. Večina hiš je bila lesenih, prav tako gospodarska poslopja. Verjetnost požarov je bila zato toliko večja in osveščeni vaščani so začutili potrebo, da se organizirajo v boju proti tej naravni nadlogi. Kot začetek organiziranega gasilstva v Globokem štejemo leto 1927. Gasilsko društvo Globoko, takrat kot gasilska četa, je bilo ustanovljeno 11. maja 1927 pod Molanovo hruško, pri takratnem gostilničarju Alojzu Molanu v Globokem. Četo so ustanovili mladi fantje in možje iz bivše občine Globoko iz dveh razlogov, kot obrambo pred požari in obliko kulturnega delovanja. Na ustanovnem občnem zboru v mesecu juliju 1927 so izvolili prve organe društva oziroma čete, ki je na začetku štela 35 članov. Za predsednika je bil izvoljen Miroslav Pavlič, za tajnika Leopold Cvetko, poveljnika Jože Žgalin iz Piršenbrega, blagajniško poslovanje pa je prevzel Franc Živič.

 

Gasilci so se takoj po ustanovitvi lotili resnega dela in julija 1927 – na Jakobovo nedeljo organizirali prvo gasilsko prireditev. Društvo je bilo brez denarja, zato je bila odločitev za organizacijo gasilske prireditve nujna. Že naslednje leto so nabavili ročno brizgalno, katero so prevažali s konjsko vprego.

 

Na pobudo predsednika Franca Antončiča so pričeli z načrti o izgradnji lastnih prostorov. Na občnem zboru 20. februarja 1937 je bil sprejet sklep, da se prične gradnja gasilskega doma. Dom naj bi stal na križišču cest pri sedanji gostilni Urek. Denarja takrat ni bilo. Zaradi tega so si gasilci izposlovali posojilo pri bivši hranilnici in posojilnici v Globokem. Občina Globoko prav tako ni imela lastnih prostorov, zaradi tega se je takratni župan Ivan Urek z gasilci dogovoril o skupni izgradnji občinske stavbe in gasilskega doma. Gasilci so se s predlogom strinjali. Za postavitev skupne stavbe je bilo odkupljeno od Ivana Ureka (po domače Lenartovega Hanzeka) 30 arov zemljišča, od katerega so bili gasilci lastniki 10 arov, 20 arov pa občina Globoko. Takoj spomladi leta 1938 so pričeli z gradnjo skupne stavbe.

 

Nastopila je druga svetovna vojna. Društvo v času od 1941 do 1945 ni bilo aktivno. Po končani vojni so se prebivalci Globokega začeli vračati na svoje opustošene in prazne domove. Nekako konec leta 1945 so Franc Urek (Lenart), Alojz Vogrin in Leopold Cvetko sklicali občni zbor društva, na katerega so bili povabljeni vsi člani društva. Na tem zboru so izvolili novo vodstvo društva.

 

Iz statistike društvenega arhiva izhaja, da so člani Gasilskega društva Globoko od leta 1927 do 1981 sodelovali na 39-tih intervencijah. Največ požarov je bilo leta 1941, ko so pogoreli trije kozolci, gospodarsko poslopje in hiša.

 

Kot prelomnico in svež veter delovanju društva štejemo 80. leta prejšnjega stoletja, ko je bila leta 1982 ustanovljena ženska desetina, ki je leto pozneje že tekmovala na občinskem tekmovanju v Skopicah. Istega leta, leta 1983, sta bili ustanovljeni tudi dve desetini pionirjev, ki sta se takoj po ustanovitvi že udeležili občinskega tekmovanju na Planini nad Cerkljami.

 

Za gasilsko društvo Globoko je vsekakor pomembno leto 1984, saj je bil v skladu z dogovorom med gasilskimi društvi, Pišece, Dečno selo, Sromlje, Spodnja Pohanca in Globoko, prenesen sedež centra iz Spodnje Pohance v Globoko. To je bila za društvo velika nagrada in priznanje za dotedanjo požrtvovalno delo na požarnem področju, po drugi strani pa naložena velika obveznost in odgovornost.

 

15. septembra 1985 je društvo od Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požari in Občinske gasilske zveze Brežice prevzelo v upravljanje in uporabo avto-cisterno. Istega dne bilo v Globokem tudi občinsko tekmovanje gasilskih enot, po tekmovanju pa je sledila še gasilska veselica.

 

V marcu 1993 so ponovno stekli pogovori s KS glede preureditve gasilskega doma. Leta 1994 se je pričela adaptacija garaže. V tem letu so se nadaljevali pogovori in dogovori glede pridobitve nujno potrebnih prostorov za delovanje društva. Od KS so bili v trajno last pridobljeni prostori bivšega vrtca, prostori nad vrtcem ter, dodeljeno v souporabo, zemljišče okoli doma. Tako so bili dogovori končani in podpisana pogodba s strani GD Globoko in KS Globoko. Po podpisu pogodbe so se pričele aktivnosti s pripravami na obnovo doma. Pri adaptaciji gasilskega doma je bilo opravljeni 2.890 prostovoljnih delovnih ur.

 

S svečano sejo 5. julija 1997 so se pričele slovesnosti ob praznovanju 70-letnice društva. Gasilski dom je zažarel v vsej svoji lepoti. Praznovanje 70-letnice PGD Globoko se je zaključilo z otvoritvijo prenovljenega gasilskega doma in praznovanjem Dneva gasilcev in gasilk občine Brežice, ki je bil organiziran pri nas v Globokem, 13. julija 1997. 

 

V letu 2004 je bila prekrita streha gasilskega doma, leto pozneje je bil za gasilskim domom postavljen nadstrešek za shranjevanje miz in ostalega inventarja. Zaradi prevelike porabe goriva je bil v letu 2002 prodan UAZ in istega leta nabavljeno orodno vozilo TAM 80.

 

V gasilstvu se je pojavila potreba in nuja po uporabi računalnika. Nabavljen je bil leta 2004, ko smo pričeli tudi z vodenjem elektronske matične evidence članstva v računalniškem programu VULKAN. Prav tako se je računalniško pričela voditi še evidenca o intervencijah v programu SPIN.

 

V juniju 2007 smo se mladinci udeležili tabora gasilske mladine v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Mladi gasilci so s svojimi mentorji in ob druženju spoznavali ter osvajali nova gasilska znanja in si nabirali izkušnje.

 

Leto 2007 je potekalo v znamenju praznovanja 80-letnice društva. Gasilsko društvo Globoko je v sodelovanju z Društvom likovnikov Brežice v mesecu maju organiziralo likovno kolonijo. Dela, ki so jih likovniki izdelali, so bila razstavljena na razstavi, katere otvoritev je bila 16. junija, hkrati s svečano sejo ob proslavi 80-letnice gasilskega društva Globoko.

 

Na seji so bila podeljena priznanja in zahvale članom za dolgoletno delovanje v društvu. Praznovanje 80-letnice smo v društvu ponosno ovekovečili z novim gasilskim vozilom GVV1, nabavljenim s sofinanciranjem GZ Brežice. Vozilo nam še vedno dobro služi in omogoča prevoz nujne opreme na kraj nesreče, prevoz sedmih gasilcev in 500 litrov vode. Ob slavnostnem praznovanju v letu 2007 smo s strani Gasilske zveze Brežice prejeli plaketo za prispevek k razvoju požarnega varstva v Občini Brežice, s strani Gasilske zveze Slovenije odlikovanje za vestno in požrtvovalno delo v gasilski organizaciji ter ob občinskem prazniku občine Brežiče tudi priznanje Občine Brežice. To vse nazorno priča o pomenu prostovoljnega gasilstva v Globokem ter o našem požrtvovalnem, vestnem in uspešnem delovanju. Več o delovanju društva vse od ustanovitve leta 1927 do leta 2007, ko je društvo praznovalo 80 let si lahko preberete v biltenu, ki smo ga poimenovali PRELET SKOZI ZGODOVINO OD 1927 do 2007.

 

V zadnjih letih delujemo po začrtanih programih, sprejetih na vsakoletnih občnih zborih, ki so organizirani v začetku leta, namenjeni pa so tudi pregledu delovanja društva ter druženju in povezovanju aktivnih članov. Pohvalimo se lahko z uspešnim sodelovanjem z Gasilsko zvezo Brežice, Krajevno skupnostjo Globoko, Osnovno šolo Globoko, sosednjimi gasilskimi društvi IV. sektorja ter ostalimi društvi v KS Globoko. Zavedamo se svojega položaja, predvsem zaradi tega, ker smo kot sopodpisniki z ostalimi 30-imi prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini Brežice, županom občine in Gasilsko zvezo Brežice podpisali pogodbo o izvajanju javne gasilske službe.

 

V obdobju od leta 2008 do leta 2017 so bili operativni člani društva v povprečju udeleženi na štirih intervencijah letno, in sicer pri gašenju požarov, poplavah in ostalih naravnih nesrečah. Sodelovali so pri različnih tehničnih intervencijah (črpanje in prevažanje vode, čiščenje cest) ter pomagali pri varovanju in urejanju prometa ob različnih prireditvah v KS Globoko. V letu 2016 sodelovali tudi pri dogodkih, povezanih z množičnimi migracijami.

 

Operativni del gasilskega društva v okviru stalne fizične in psihične pripravljenosti na različne intervencije redno izvaja in se udeležuje različnih gasilskih vaj, izobraževanj in usposabljanj. Operativni člani vestno skrbijo, da je gasilska oprema redno vzdrževana in servisirana. Redno se pregledujejo tudi hidrantna omrežja po KS Globoko. Vsako leto se v mesecu oktobru v okviru meseca požarne varnosti organizira sektorska gasilska vaja, na kateri sodelujejo vse operativne enote IV. sektorja, med njimi tudi PGD Globoko. Naši operativci se redno udeležujejo tudi gasilskih vaj, ki jih organizira GZ Brežice; v aprilu 2016 so tako sodelovali pri gasilski vaji »Požar v naravi« v Župelevcu ter v oktobru 2016 pri gasilski vaji v Slovenski vasi.

 

Izpostaviti želimo tudi izjemno uspešno sodelovanje z Osnovno šolo Globoko. Vsako leto v mesecu maju oziroma v mesecu oktobru organiziramo dan odprtih vrat, v okviru katerega otrokom iz vrtca in osnovne šole pokažemo gasilsko vozilo in gasilsko opremo ter predstavimo delovanje gasilskega društva. Na takšen način izrazimo tudi pomen in potrebo vključevanja mladine v društvo.

 

Temelj vsake uspešne gasilske intervencije se gradi z izobraževanjem in usposabljanjem gasilcev, česar se zavedamo tudi v domačem društvu. Nekaj gasilcev se je v tem obdobju usposobilo za uporabo dihalnih aparatov, za gašenje notranjih požarov, opravili so tečaj informatike, tečaj varnega dela z motorno žago. V letu 2014 so se naši gasilci udeležili tudi izobraževanja za vodjo enote in osnovnega tečaja za gasilca ter leto kasneje nadaljevalnega tečaja za gasilca z izvedbo praktičnih gasilskih vaj.

 

V društvu se zavedamo, da brez podmladka ni prihodnosti prostovoljnega gasilstva v Globokem. Našo pionirje in mladince aktivno vključujemo v delo društva. Udeležujejo se gasilskih vaj in gasilskih tekmovanj, pomagajo tudi pri različnih gasilskih aktivnostih. Vsako leto naša gasilska mladina izpelje tudi svoj zbor mladine s strokovno ekskurzijo ali strokovnim predavanjem in zaključnim druženjem. Ob tem moramo izpostaviti leto 2010 in tekmovanje v gasilskem kvizu IV. sektorja, ki smo ga gostili v Globokem. Naši pripravniki so se z odličnim rezultatom uvrstili na občinsko tekmovanje, ki je potekalo v Brežicah, kjer so dosegli 1. mesto in postali občinski prvaki.

 

Vestno skrbimo za svoje prostore in okolico doma, tako smo leta 2012 zamenjali del dotrajanega gasilskega orodja in nabavili nekaj nove gasilske opreme ter obnovili fasado in popravili streho na gasilskem domu. V letu 2017 smo se lotili temeljite obnove operativnih prostorov in garaže.

 

Člani gasilskega društva se redno udeležujemo prireditev in proslav ob praznovanjih GZ Brežice in sosednjih gasilskih društev IV. sektorja. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Globoko, Turističnim društvom Globoko in ostalimi društvi v kraju člani gasilskega društva aktivno delujemo in se povezujemo na lokalni ravni, kar je za tako majhen kraj, kot je Globoko, izjemno pomembno. Tradicionalno vsako leto v središču Globokega, pri gasilskem domu, ob praznovanju 1. maja postavimo mlaj in pripravimo družabno srečanje. Od leta 2006 smo soorganizatorji pohoda »Spoznajmo svojo krajevno skupnost«, v počastitev krajevnega praznika. Sodelujemo pri vsakoletni spomladanski čistilni akciji, ki poteka na območju KS Globoko, udeležimo se Kulinaričnega srečanja, pomagamo pri različnih prireditvah v kraju z varovanjem in urejanjem prometa. V sodelovanju s Turističnim društvom Globoko od leta 2015 dalje za člane obeh društev organiziramo strokovno ekskurzijo po Sloveniji, kjer si ogledamo kakšno izmed turističnih zanimivosti in obiščemo gasilsko društvo. Tradicionalno s PGD Pišece v maju organiziramo Florijanovo mašo, v počastitev zavetnika gasilcev sv. Florijana, ki se vedno konča s prijetnim druženjem.

 

V počastitev 90-letnice gasilstva v Globokem smo imeli 13. maja 2017 svečano sejo, na kateri smo obudili spomine na prehojeno pot. Ob tem so bila članom in članicam podeljena priznanja, odlikovanja, napredovanja in zahvale.

 

Leto 2018 se je začelo z volilnim občnim zborom. Ciril Flis se je po 18 letih uspešnega vodenja društva poslovil od predsedniške funkcije in v tem mandatu nadaljuje kot podpredsednik. Prav tako sta se v novi vlogi znašli dolgoletna tajnica Anica Novoselovič, ki je sedaj članica upravnega odbora. Kristina Kos, ki je skrbno bedela nad društveno blagajno več kot 30 let pa se je znašla v vlogi nadzornice. Operativce še naprej vodi Slavko Cizl. Volilno leto se je zaključilo z Gasilskim kongresom 19.5.2018 na Ptuju, ter Akademijo ob dnevu gasilcev GZ Brežice, ki je bila 5.10.2018 in je potekala v sklopu praznovanja občinskega praznika in meseca požarne varnosti.

 

Glede na to, da je večina članov PGD Globoko včlanjena tudi v Turistično društvo Globoko smo za člane obeh društev v letu 2018 in 2019 uspešno izpeljali strokovni ekskurziji. V letu 2018 smo se podali v sosednjo Dolenjsko regijo in obiskali Gasilsko brigado Novo mesto, v letu 2019 pa se podali na Štajersko in obiskali PGD Bohova.

 

Leto 2019 je bilo pomembno za slovensko gasilstvo, saj smo praznovali 150 let obstoja gasilske organizacije na slovenskem z osrednjo proslavo v Metliki 8. septembra, katere smo se udeležili tudi trije člani iz društva. Dan odprtih vrat, ki smo ga organizirali v 18. oktobra 2019, v počastitev občinskega praznika »Brežiški oktober« in meseca požarne varnosti, je potekal v prijetnem vzdušju. Z aktivnostmi smo pričeli dopoldan, ko so nas ob spremstvu učiteljic in učiteljev obiskali učenci šole in malčki vrtca. Za njih smo pripravili zanimive in praktične vsebine. Ogledali so si garažo, vozila, se pogovarjali z gasilcem, opremljenim z vso pripadajočo opremo, ki jo mora imeti na požaru, vključno z dihalnim aparatom, da lahko vstopi v goreč objekt. Sledil je prikaz gašenja vžiga naftnih derivator, ter prikaz gašenja razgretega olja iz štedilnika. Ob koncu smo šolarjem, ki so izrazili interes, da se nam v bodoče pridružijo, razdelili vpisnice, katere so odnesli v podpis svojim staršem. V popoldanskem delu so se nam na pridružili poleg krajanov še podžupanja občine Brežice, Mila Levec; predsednik in poveljnik GZ Brežice, Herman Premelč in Darko Leskovec; ravnateljica OŠ Globoko Rozika Vodopivec in predsednik Sveta KS Globoko, Miha Petančič.

 

Na stojnicah smo prisotne nagovarjali k vpisu v naše društvo in nagovarjali k donaciji dohodnine, saj bi tako pridobljena sredstva omogočala razvoj in posodobitev naše gasilske opremo. Po pozdravih gostov je bila po 16.00 uri prikazana vaja notranjega napada. Po končani vaji je v sejni sobi potekalo eno urno predavanje na temo »ozaveščanje voznic in voznikov o pravilnem razvrščanju ob prometnih zastojih na avtocestah«. Izkušnje in znanje je z nami delil Anže Albreht, direktor in ustanovitelj Zavoda Reševalni pas iz Logatca.

 

https://www.facebook.com/videokom/photos/?tab=album&album_id=1872725136206670

 

https://youtu.be/PccEpNagNuk

 

Gasilci PGD Globoko smo se zahvalili domačinu Marjanu Ogorevcu za dobrodelno gesto, da se je odločil celotni izkupiček prodanih vstopnic brežiške premiere filma NESKOČNI ZAČETEK, ki je bila 30.10.2019, v Domu kulture Brežice, donirati našemu društvu. S kupljeno vstopnico po ceni 10,00 EUR so obiskovalci namenili denar za nakup naše opreme.

 

V letu 2020 smo v februarju izvedli le občni zbor društva, vseh ostale dejavnosti pa so bile podrejene ukrepom povezane z epidemijo.

 


 

Operativa društva

 

V sestavi operativne enote PGD Globoko, ki spada v 2. kategorijo, je 17 operativnih gasilcev. Vsi imajo opravljene osnovne tečaje za operativnega gasilca in tudi predpisane tečaje specialnosti. Tako imamo v enoti zastopane specialnosti: strojnik, zveze, informatika, mentor, gašenje notranjih požarov, gašenje v naravnem okolju, tehnično reševanje, nevarne snovi, nosilec dihalnega aparata, upravljalec motorne žage. Operativci se izobražujejo na raznih tečajih in praktičnih vajah. Povprečni reakcijski čas od alarma do izvoza je 5 min.

 

Vozila in oprema

 

Operativna enota PGD Globoko ima v svoji sestavi dve vozili. 

 

Manjše gasilno vozilo z vodo IVECO GVV-1 1+5
Gasilno vozilo z vodo GVV-1 je vozilo, ki ima vgrajeno visokotlačno črpalko 30-60 l/min, 30-50 bar, vijak z visokotlačno cevjo 50 m, rezervoar za 1000 l vode in prenosno motorno brizgalno MB 8/8.
Opremljeno je z gasilsko tehnično opremo za desetino. Vozilo je poleg predpisane opreme dodatno opremljeno s termovizijsko kamero in izpihovalcem dima. Posadka vozila GVV-1 je zmanjšani oddelek 1+5. Gasilno vozilo z vodo GVV-1 se uporablja za gašenje požarov.
S svojo posadko je samostojna taktična enota.

 

Gasilska avtocisterna TAM AC- 16/50 1+2
Gasilska avtocisterna AC-16/50 je vozilo za prevoz vode na mesto intervencije ali za prevoz pitne vode.
Gasilska avtocisterna AC- 16/50 1+2 ima vgrajeno črpalko 16/8 in rezervoar za 5000 l vode. V vozilu se nahaja predpisana gasilska tehnična oprema ter nekaj dodatne opreme. Posadka vozila šteje tri gasilce.

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GLOBOKO

skrajšan naziv: PGD GLOBOKO

naslov: Globoko 5, 8254 Globoko

leto ustanovitve: 1927

davčna številka: 71075950

matična številka: 5116228000

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: SI56 6100 0001 1845 793

DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana

število članov: 78

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Martina Živič, VGČO II.st.

051 664 770

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Slavko Cizl, GČ II.st.

031 681 392

 


 

   

 


 

 BILTEN PGD GLOBOKO

 

 

 

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2024 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.